හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

ඩෙංගු සදහා එක් දින ප්‍රතිකාර සේවය - තොටමුණ (මාතර) Private

1 year ago Services Matara 140 views

₨. --

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨. --

ඩෙංගු සදහා  එක්  දින ප්‍රතිකාර  සේවය - තොටමුණ (මාතර)

ජිවිත  රැසක් බිලිගත්ත ඩෙංගු මාරයාගෙන් ගැලවෙන්න මා වෙත අමතා වටිනා ජිවිත රැක ගැනීම සදහා  ඉක්මනට  

ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න 

එක්  දිනකින්  සනීප  කරමි 

ජෝතිර්වේදී  කුඩාවැල්ලේ  නන්දසිරි  නාහිමි 

වැල්ලේ  පන්සල 

තොටමුණ  නුපේ  මාතර 

071-8888058

ටැගස්:

dengu