හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .

නිවස සහ ගොඩනැගිල්ල විකිනීමට - මාතර Private

10 months ago Fashion, Home & Garden Matara 226 views

₨.3,000,000

  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.3,000,000 සංශෝදිත

මාතර නූපේ මන්සන්දියේ

නිවසේ සිට ගොඩනැගිල්ලට ඇති දුර මීටර් 40 ක් වැනි කුඩා දුරකි.

නිවසේ මිල රු 3,000,000 යි

ගොඩනැගිල්ලේ මිල රු 6,000,000 යි

මිල ගනන් කතාකරගත හැකිය.

විමසීම් -  071-7494201

             078-2029974

රාහුල පාසල සහ සුජාතා පාසල් සිමාව ආවරණය වෙයි.

අතිරේක විස්තර

Condition Used