හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ලක්මි බිම්මල් -අම්බලන්තොට Private

2 years ago Services Ambalantota 309 views

₨. --

  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Ambalantota
මිල: ₨. -- සංශෝදිත

ලක්මි  බිම්මල්  -අම්බලන්තොට 

වස  විස  නැති  ප්‍රෝටීන්  බහුල   රසවත්  අහාර  වේලකට  ලක්මි  බිම්මල්  -අම්බලන්තොට 

  1.  තොග  සහ  සිල්ලර  වශයෙන්  ලබා ගත  හැකිය 
  2.  ඔයිස්ටර්  සහ  ඇ බලෝනි  යන  වර්ග  දෙකම 
  3. සියලුම  විමසීම්  
  4. 0777255091 

ටැගස්:

oister