හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

ලිපිකරු - මාතර Private

2 years ago Jobs Offers Matara 349 views

₨.35,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.35,000

පොස (උ ;පෙළ )   අධ්‍යාපනයෙන්  පසු  ඔබේ  සිහිනය  රැකියාවක්ද......?

ජාත්‍යන්තර  අර්ධ  රාජ්‍ය  මුල්ය  සමාගම්  කිහිපයක  ලිපිකරු  තනතුරු  දැන්  ඔබට ..............?

ඔබ  මාතර ,දෙවිනුවර ,අකුරැස්ස ,දෙනියාය,වැලිගම,දික්වැල්ල,හක්මන,බෙලිඅත්ත, ප්‍රදේශ  වල පදිංචි  කරුවන් නම් ........

මුලික  සුදුසුකම් :-

වයස  අවු  18 - 25 අතර  විය  යුතුය.

අපොස (සා.පෙළ )  ගණිතය  ඇතුළු ව  විෂයන්  හයක්  සමත්  වීම,

ස්ත්‍රී /පුරුෂ  දෙපාර්ශවටම  අයදුම්  කල හැකිය.

ලැබෙන  ප්‍රතිලාබ :-

අවම  මුලික  වැටුප  රු  25000- 35000  අතර  වේ .

පුහුණු  කර  බදවා  ගැනේ.

අර්ථ  සාධක  අරමුදලේ  දායකත්වය

පළපුරුද්ද  ඇති  අය  සදහා  ඉහල  වැටුප්.

විදේශ  සංචාර 

උසස් වීම 

උසස් පෙළ  සමත්  වීම  සහ  ඉහල  අධ්‍යාපනය  වැඩි  වැටුප්  ලබා ගැනීමට  සහ  තනතුරු  උසස්  කර ගැනීමට  ඉවහල්  වේ.        


විමසීම්  

අතිරේක විස්තර

Start Date 26-08-2019
Company Private Post
Work Type Full-time

ටැගස්:

simega