හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Accountant -Matara Private

2 years ago Jobs Offers Matara 175 views

₨.50,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.50,000

# POSITION : Accountant - Matara
===============================

# KEY RESPONSIBILITIES :

 Prepares asset, liability, and capital account entries by compiling and analyzing account information.
 Preparing budget forecasts
Processing tax payments and returns

# MINIMUM REQUIREMENTS :

 Fully qualified ACA / ACCA, CIMA.
 Minimum 5 years of experience.
 At least 2 years of experience in experience in audit and industry.
 Sound knowledge in IT and prior exposure to Accounting systems.
 Energetic, initiative and excellent presentation and communication skills.
 Age not exceeding 40 years.
 First class references

# BENEFITS :

 Attractive salary & many other benefits will be offered

# HOW TO APPLY:

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via "Apply for this job" of this advert with your RESUME.

[WE HIGHLY INFORM ALL CANDIDATES TO MENTIONED A VALID MOBILE NUMBER AND IT IS COMPULSORY TO ATTACH YOUR CV BY UPDATING YOUR IKMAN RESUME]

අතිරේක විස්තර

Start Date 01-08-2019
Company Private Post
Work Type Full-time

ටැගස්:

simega