හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Manager - Matara Private

2 years ago Jobs Offers Matara 191 views

₨.75,000

  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.75,000

# POSITION : Manager 
====================

# REQUIREMENTS :

 Age between 22-35 years.
 Minimum 2-year experience as a supervisor in Fast Food Restaurant Chain.
 Should be innovative, dynamic and able to work together to meet the deadlines.
 Should possess strong interpersonal skills.

# BENEFITS :

 Attractive salary & many other benefits will be offered

# HOW TO APPLY:

If you feel you are the right individual for the above position, then apply via "Apply for this job" of this advert with your RESUME.

[WE HIGHLY INFORM ALL CANDIDATES TO MENTIONED A VALID MOBILE NUMBER AND IT IS COMPULSORY TO ATTACH YOUR CV BY UPDATING YOUR IKMAN RESUME]

See less

අතිරේක විස්තර

Start Date 28-08-2019
Company Private Post
Work Type Full-time