හොඳම ගනුදෙනු සඳහා වේගවත් ප්‍රවේශයක් සඳහා ඇතුල් වන්න.ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න .
Warning ! This ad has expired. The product or service is not more available (may be)

Multimedia Private

2 years ago Multimedia Matara 174 views

₨.25,000

  • img
  • img
  • img
  • img
ස්ථානය : Matara
මිල: ₨.25,000 සංශෝදිත

Brand Name : NEC

Oroginal  Japan

  • Easy dual lamp system ensures no black screen
  • 3D content utilizes the projector's full 2K resolution and triple…
  • Complete line of (5) bayonet-style lenses with electronic zoom,… 
  • Lamp changes can be made from the side of the projector

Showroom condition

අතිරේක විස්තර

Electronic Brand Other
Condition Used

ටැගස්:

nec